Política de privacitat

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions de privacitat i confidencialitat en emplenar i acceptar qualsevol dels formularis de recollida de dades.

Les dades personals enviades pels usuaris estan protegits i la seva manipulació està restringida d'acord amb la legislació espanyola reflectida en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD).

En el moment en què l'usuari facilita les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis de la nostra Web, aquests són incorporats a la nostra base de dades legalitzada davant el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de realitzar la gestió integral de les relacions comercials i, si s'autoritza, per a l'enviament, a través de qualsevol mitjà, d'informació referida als productes i serveis oferts per Gil Cardús S.A..

Gil Cardús, S. a. assegura la total confidencialitat de les dades aportades pels usuaris de la nostra pàgina Web i garanteix que en cap cas seran cedits ni venuts a terceres empreses alienes ni utilitzats per a un altre fi que el descrit anteriorment.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Gil Cardús, S. a. el dret a excloure dels serveis registrats a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d'emprendre aquelles accions legals que trobi pertinents.

D'acord amb el que s'estableix en la LOPD, les persones incloses en la base de dades de Gil Cardús, S. a. podran, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la referida llei i altres normes que es desenvolupin. Per a això, l'usuari haurà de comunicar-lo escrivint a l'adreça de correu electrònic o postal indicades en l'apartat Informació de contacte.

Els usuaris podran demanar el cessament dels enviaments de missatges publicitaris seguint el procediment descrit en cadascun dels missatges que rebin.